Skip to Content

Yeme İçmeyle ilgili Haramlar Konusunda Bazı Hadis-i Şerifler

Yeme İçmeyle ilgili Haramlar Konusunda Bazı Hadis

Yeme İçmeyle ilgili Haramlar Konusunda Bazı Hadis-i
Şerifler:
 
"Her kim helâl lokma yer,
Sünnet (Şeriat) gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüklerinden emin
olurlarsa, mutlaka cennete girer." Bunun üzerine bir adam: "Yâ Rasûlallah,
bugün halk arasında bu (vasıfta kişiler) pek çoktur' dedi. Rasûlullah (s.a.s.)
buyurdu: "Benden sonraki asırlarda da bulunacaktır." (Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyâme
22, hadis no: 2640)
"Kim, helâl kazancından bir
hurma değerinde bir sadaka verirse -ki Allah helâl maldan verilen sadakadan
başka hiçbir sadakayı kabul etmez- işte Allah, bu helâl sadakayı sağ eli ile
kabul eder. Sonra o tek hurma değerindeki sadakayı dağ gibi oluncaya kadar,
sizin birinizin sütten ayrılmış tayını büyütüşü gibi, sadaka sahibi için
dikkatle büyütür." (Buhârî, Zekât 14, Tevhid, 57; Müslim, Zekât 63; Tirmizî,
Zekât, 28, hadis no: 656; Nesâî, Zekât 48, hadis no: 2515; İbn Mâce, Zekât 28,
hadis no: 1842)
"Hiçbir kimse el emeğinden
daha hayırlı yiyecek yememiştir ve Allah'ın peygamberi Dâvud da el emeğini
yerdi." (Buhârî, Büyû' 15)
"Allah, haramdan verilen
hiçbir sadakayı ve abdestsiz (su veya toprakla temizlenmeden) de hiçbir namazı
kabul etmez." (Ebû Dâvud, Tahâre 31, hadis no: 59; Nesâî, Zekât 104, hadis
no: 139; İbn Mâce, Tahâre 2, hadis no: 271-274; Dârimî, Tahâre 21, hadis no:
692)   
"Âdemoğlu,
midesinden/karnından daha şerli/fena bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak
birkaç lokmacık ona yeter. Yok, birkaç lokma ile yetinmeyecekse (nefsinin
galebesiyle) ille de midesini dolduracaksa hiç olmazsa onu üçe ayırsın:  
(karnının) üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğine/suya, üçte birini de
nefesine (ayırsın, üçte birden fazlasına yemek koymasın)." (Tirmizî, Zühd 47
-2381-; İbn Mâce, Et'ıme 50 -3349-)
"Mal, yeşil (taze) ve
tatlıdır. El açıklığıyla (cömertlik ve ikramla) onu ele geçirenin malına bereket
verilir. İnsanlara zulmetmek için kazananın malı ise bereketlenmez. Onun durumu,
yiyip doymayan kimse gibidir. Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır." (Buhâri;
Askalani, S. Buhâri Şerhi, c. 3, s. 335)
"Benden sonra, ümmetim için
üç hususta korkuyorum. Bunlar, sapık arzular, bilgiden sonra gaflet, çok yemek
ve şehvetlere tutulmaktır." (Câmiu's Sağîr, 1/13)
"Yiyin, için, sadaka verin
ve giyinin. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah (c.c.)
nimetinin eserini (görüntüsünü) kulunun üzerinde görmek ister." (Buhârî,
Libas 1, 7/182; İbn Mâce, Libas 23, Hadis no: 3605, 2/1192;   Nesâi, Zekât 66;
K. Sitte, 16/361)
"Gerçekten Allah, çalışıp
kazanan mü'min kulunu sever." (İbn Kesir, c. 4, s. 397)
"İnsanların yediği şeylerin
en temizi (helâli), kendi kazancından olanıdır ve kişinin çocuğu onun
kazancındandır." (Ebû Dâvud, Büyû' 77, hadis no: 3528; İbn Mâce, Ticâre 1,
hadis no: 2137-2138; Nesâî, Büyû' 1, hadis no: 4427-4430; Tirmizî Ahkâm 22,
hadis no: 1372; Dârimî, Büyû' 6, hadis no: 2540)
"Ehlî eşekler, onların
atları, katırları, vahşi hayvanlardan her bir kesici dişi (köpek dişi) olan,
kuşlardan da pençeleri olanlar haramdır." (Ebû Dâvud, Et'ıme 26, hadis no:
3790, 33, hadis no: 3806; Nesâî, Sayd 30, 31; Buhârî, Zebâih 29; Müslim, Sayd
12-16; Tirmizî; Et'ıme 1,hadis no: 1477, 1478, 1479; İbn Mâce, Sayd 13, hadis
no: 3232, 3234)                                                     
                              
"Allah Teâlâ hastalığı da
ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedâvi
olun. Ancak haram olan şeyle tedâvi olmayın." (Ebû Dâvud, Tıbb 11, hadis no:
3874)
"Allah sizin için haram
kıldıklarında şifâ yaratmamıştır." (Tâc, c. 3, s. 212)
"Alkollü içkiler devâ değil;
derttir." (Câmiu's Sağîr, 1/72)
"Allah, alkollü içkileri
içen kişiye Cehennem'de azab göreceklerin irinlerini içirmeye and içmiştir."
(Tâc, c. 3, s. 145)
"...İçki içme. Çünkü içki,
bütün şerlerin/kötülüklerin anahtarıdır." (İbn Mâce, hadis no: 4034)
"Her sarhoşluk veren şey
hamrdır ve her hamr haramdır" (Müslim, Eşribe 73-75; Buhârî, Edeb 80, Ahkâm
21)
"Çoğu sarhoş eden şeyin bir
avucu da haramdır." (Tirmizî, Eşribe 3; Ebû Dâvud, Eşribe 5; Nesâi, Eşribe
25) "Allah'a ve âhiret gününe iman eden kimse, üzerinde içki içilen
sofraya/masaya asla oturmasın!" (Tirmizî, Edeb 43; Ebû Dâvud, Et'ıme 18)
"Allah şaraba (alkollü
içkilere), yapanına, yaptıranına, taşıyanına, taşıtanına, alım satımında
bulunanına, parasını yiyenine, kendisi için satın alınanına, garsonuna ve
içenine lânet etti." (Tirmizî, Büyû 58; İbn Mâce, Eşribe 6)
"İçki içilmesini yasaklayan
Allah Zülcelâl, içkinin alım ve satımını da haram kılmıştır." (Müslim, hadis
no: 930)
"Allah bir şeyi haram
kılınca, onun bedelini de haram kılar." (Ebû Dâvud, Büyû' 38, 63, 64)
"Kazancın en şerlisi zinâ
bedelidir." (Müslim; S. Müslim  ve Ter. M. Sofuoğlu, 5/87)
Ebû Cuhayfe (r.a.) şöyle
demiştir: "Rasûlullah (s.a.s.), kan alma bedelinden, kadın kölenin (haram olan)
kazancından neyetti. Ve yine Rasûlullah döğme yaptırana, ribâ (fâiz) yiyene,
ribâ kazancı yediricisine lânet etti. Sûret yapan musavvir kişiye de lânet
etti."  (Buhârî, Büyû' 180)
"Fâiz, yetmiş çeşidi olan
günahtır. Bunların en hafifi, erkeğin kendi annesi ile zinâ etmesi (veya
evlenmesi) günahı kadardır." (İbn Mâce, Ticâret 58, hadis no: 2274)
Câbir bin Abdullah (r.a.) şöyle
der: "Rasûlullah (s.a.s.); Ribâyı (fâizi) yiyene, yedirene, kâtibine ve
şâhitlerine lânet etti ve "Bunlar, eşittirler" buyurdu." (Müslim, Müsâkat
106; Tirmizî, Büyû' 2, hadis no: 2277; Nesâî, Ziynet 25, hadis no: 5071-5073)
"İnsanlar üzerine öyle bir
zaman gelecek ki, fâiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacaktır. Kişi, fâiz yemese
bile, kendisine onun buharından/tozundan bulaşacaktır." (Ebû Dâvud, Büyû, 3,
hadis no: 3331; İbn Mâce, Ticâret 58, hadis no: 2278; Nesâî, Büyû' 2, hadis no:
44333)    
"Fâizi yemek için hileli
yollara saptığınız, öküzlerin kuyruklarına yapışıp ziraatla geçindiğiniz ve
cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zilleti (aşağılanma, horlanma, zaafa
düşmeyi) musallat kılar ve dininize dönmedikçe onu üzerinizden sıyırmaz." (Ebû
Dâvud, Büyû' 54)
"Haramla beslenen vücut
(cennete girmez;) ona ancak ateş yaraşır." (Mişkâtu'l Mesâbih, hadis no:
2787; Keşfu'l Hafâ, hadis no: 2632)
 
"...Bir kimse ellerini
semâya kaldırarak: 'Ya Rabbi, ya Rabbi, diye duâ eder. Halbuki, yediği haram,
içtiği haram, giydiği haram, kendisi haramla beslenmiş olursa, duâsı nasıl kabul
edilir?" (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an, 3173; Dârimî, Rikak
2720)
"Kim helâl lokma yer, Sünnet
(Şeriat) gereğince amel eder ve insanlar da, onun kötülüklerinden emin
olurlarsa, o kişi muhakkak cennete girer." (Tirmizî, Sıfatu'l Kıyâmet, 2640)
 
 "Sizden birinin ipini
alarak odun demetini sırtlanıp onu satması, -Allah onu dilencilikten korusun-
versinler, vermesinler dilenmesinden daha hayırlıdır." (Askalâni, S. Buhâri
Şerhi, c. 3, s. 335)
"Gümüş kaptan bir şey içen
kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur." (Buhârî, Eşribe 28; Müslim,
Libâs 1; İbn Mâce, Eşribe 17). Müslim'in bir rivâyetinde: "Gümüş ve altın
kaplardan yiyen ve içen kimse..." şeklindedir. (Müslim, Libâs 1)
 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar